آدرس کارگاه  : تبریز خیابان رسالت مجتمع بزرگ فلزکاران جنب فلکه پلاک ۵۱۷ صنایع فلزی پارس

تلفن های تماس :

۰۹۱۴۳۱۳۳۱۶۸- ۰۹۱۴۴۰۲۵۵۰۹- ۰۴۱۳۴۴۶۷۶۶۱ شاهرخ و شهروز قوجازاده